14 vrk viralliset puntarilukemat (suluissa 7 vrk ja syntymäpaino)
Matti 1283 g (754 g - 399 g)
Teppo 1065 g (705 g - 395 g)
Seppo 1052 g (725 g - 452 g)
Katri-Helena 1059 g (606 g - 420 g)
Mega-Paula 1137 g (787 g - 541 g)